Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

579 Kč

2 - 3 dny
ks

Dezenfekce pro vířivky WHIRLPOOL je novodobý polymerový tekutý koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody u všech druhů vířivek. Má silný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám. Více

Výrobce: SILCO Česká republika s.r.o.Kód produktu: 700501Doprava a platba

obsah Dostupnost Cena Množství (ks)
Dezinfekce pro vířívky WHIRLPOOL - obsah: 1 l 1 l 2 - 3 dny 579 Kč
Dezinfekce pro vířívky WHIRLPOOL - obsah: 1 l 3 l 2 - 3 dny 1 650 Kč
Dezinfekce pro vířívky WHIRLPOOL - obsah: 1 l 5 l 2 - 3 dny 2 316 KčBezpečnost a první pomoc
 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka:  alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy 0,10g/100g.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Dezinfekční složka ANO