Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

937 Kč

2 - 3 dny
ks

Bezchlórová bazénová chemie je koncentrovaný bezchlórový prostředek určený pro dezinfekci bazénové vody po celé léto.
Ošetřená bazénová voda není cítit po chlóru, nedráždí oči a neničí plavky. Je nejlepší volbou do bazénů pro malé děti a alergiky Více

Výrobce: SILCO Česká republika s.r.o.Kód produktu: 700103Doprava a platba

obsah Dostupnost Cena Množství (ks)
Bezchlorová desinfekce pro bazény POOL - obsah: 3 l 1 l 2 - 3 dny 329 Kč
Bezchlorová desinfekce pro bazény POOL - obsah: 3 l 3 l 2 - 3 dny 937 Kč
Bezchlorová desinfekce pro bazény POOL - obsah: 3 l 5 l 2 - 3 dny 1 499 Kč

Příklady dávkování :

Po prvním napuštění bazénu a dále každou neděli večer
Bazén Ø2,44 x 0,66 (2,3 m3 ) =   35ml PROdezi POOl    ( 0,3 dcl)
Bazén Ø3,05 x 0,76 (3,6 m3 ) =   55ml PROdezi POOl    ( 0,5 dcl)
Bazén Ø3,66 x 0,76 (5,6 m3 ) =   84ml PROdezi POOl    ( 0,8 dcl)

Způsob dávkování:
Běžné dávkování 15ml /1m3 (1.000 l) vody každých 7 dnů. Při silném znečištění 30ml / 1m3.
Dávku promíchejte s vodou o teplotě > 20°C v nádobě cca 5litrů a poté roztok rozlijte po hladině vody .
Případně roztok přímo aplikujte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže.
Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu a při zapnuté cirkulaci.
Důležité je pravidelně kontrolovat pH pro udržení kvality vody.

Bezpečnost a první pomoc:
 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid.  Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: alkyl(C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium chlorid 0,150 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Dezinfekční složka ANO