Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

od 329 Kč

ks

Bezchlórová bazénová chemie je koncentrovaný bezchlórový prostředek určený pro dezinfekci bazénové vody po celé léto.
Ošetřená bazénová voda není cítit po chlóru, nedráždí oči a neničí plavky. Je nejlepší volbou do bazénů pro malé děti a alergiky Více

Výrobce: SILCO Česká republika s.r.o.Doprava a platba

obsah Dostupnost Cena Množství (ks)
Bezchlorová desinfekce pro bazény POOL 1 l 2 - 3 dny 329 Kč
Bezchlorová desinfekce pro bazény POOL 3 l 2 - 3 dny 937 Kč
Bezchlorová desinfekce pro bazény POOL 5 l 2 - 3 dny 1 499 Kč

Příklady dávkování :

Po prvním napuštění bazénu a dále každou neděli večer
Bazén Ø2,44 x 0,66 (2,3 m3 ) =   35ml PROdezi POOl    ( 0,3 dcl)
Bazén Ø3,05 x 0,76 (3,6 m3 ) =   55ml PROdezi POOl    ( 0,5 dcl)
Bazén Ø3,66 x 0,76 (5,6 m3 ) =   84ml PROdezi POOl    ( 0,8 dcl)

Způsob dávkování:
Běžné dávkování 15ml /1m3 (1.000 l) vody každých 7 dnů. Při silném znečištění 30ml / 1m3.
Dávku promíchejte s vodou o teplotě > 20°C v nádobě cca 5litrů a poté roztok rozlijte po hladině vody .
Případně roztok přímo aplikujte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže.
Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu a při zapnuté cirkulaci.
Důležité je pravidelně kontrolovat pH pro udržení kvality vody.

Bezpečnost a první pomoc:
 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid.  Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: alkyl(C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium chlorid 0,150 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Dezinfekční složka ANO